• All products are added to your cart.

Zasady i warunki

Dotyczy wszystkich umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.colorfone.nl

Nazwa przedsiębiorcy: Colorfone
Adres służbowy i wizytowy: Melbournestraat 68-70, 3047BJ Rotterdam


Numer telefonu: +31(10) 4298180
Faks: +31(10) 4297879
E-mail: [email protected]


Numer Izby Handlowej: 82372063
Numer VAT: NL862439759B01

 


Artykuł 1 Zastosowanie

1.1 Wszystkie oferty, zamówienia i umowy podlegają podanym warunkom. Warunki te można znaleźć w sklepie internetowym www.colorfone.nl/webshop/ Kiedy składasz zamówienie lub akceptujesz ofertę, akceptujesz te warunki.

Artykuł 2 Oferta i ceny

2.1 Colorfone, zwany dalej Colorfone, zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie.

2.2. Informacje, obrazy, komunikaty ustne, oferty itp. dotyczące wszystkich ofert i cech produktów, które są dostarczane telefonicznie lub pocztą elektroniczną, są (ponownie) wyświetlane lub wykonywane tak dokładnie, jak to możliwe. Colorfone nie gwarantuje jednak, że wszystkie oferty i produkty są w pełni zgodne z podanymi informacjami. Zasadniczo odstępstwa nie mogą prowadzić do odszkodowania i/lub rozwiązania umowy.

Artykuł 3 Umowy

3.1 Umowa zostaje zawarta, gdy Ty jako kupujący złożysz zamówienie i zostanie ono zaakceptowane przez Colorfone. Colorfone ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli w jego opinii kontynuacja umowy spowoduje szkodę dla Colorfone lub naruszy relacje między obiema stronami umowy.

Artykuł 4 Ceny i płatności

4.1 Ceny podane na www.colorfone.nl są w walucie Euro (€) i nie zawierają 21% podatku VAT. chyba że w artykule lub ofercie wyraźnie zaznaczono inaczej. Płatności należy dokonać (w przypadku przedpłaty) w ciągu 8 dni od daty zamówienia.

4.2 Jeśli jako kupujący otrzymasz zamówienie na konto, obowiązuje termin płatności wynoszący maksymalnie 10 dni od daty wystawienia faktury. Jeśli przekroczysz ten termin, a roszczenie zostanie zlecone na zewnątrz w formie upomnienia lub w celu windykacji, zostaną naliczone dodatkowe koszty administracyjne, koszty roszczenia od agencji windykacyjnej oraz odsetki za zwłokę w wysokości 1% miesięcznie. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia, w którym należało dokonać płatności. Jeśli zalegasz z płatnością, a płatność nie zostanie dokonana, Colorfone zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub rozwiązania umowy oraz do odmowy dostępu do Twojego konta w sklepie internetowym.

Artykuł 5 Zastrzeżenie tytułu

5.1 Colorfone pozostaje pełnym właścicielem wszystkich dostarczonych towarów, dopóki nie uregulujesz w pełni wszystkich płatności, które jesteś winien na podstawie umowy.

Artykuł 6 Dostawa

6.1 Terminy dostawy podane przez Colorfone są orientacyjne. Jednak maksymalny czas dostawy wynosi 30 dni, chyba że uzgodniono inaczej. Jeżeli termin dostawy nie jest możliwy, Colorfone jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania konsumenta i zaoferowania możliwości rozwiązania umowy lub ustalenia nowego terminu dostawy. Kwoty już wpłacone zostaną zwrócone w ciągu 30 dni od rozwiązania. Dostawa zostanie zrealizowana na adres dostawy podany przez Ciebie w danych Twojego konta.

Artykuł 7 – Prawo do odstąpienia od umowy

Dostarczając produkty:

7.1 Kupując produkty, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub w jego imieniu.

7.2 W tym okresie konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

Artykuł 8 Skargi i odpowiedzialność

8.1 Po otrzymaniu zamówienia masz obowiązek sprawdzić, czy artykuł jest zgodny z umową. Jeśli tak nie jest, musisz poinformować o tym Colorfone w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury e-mailem lub w inny sposób pisemnie. Po upływie wyznaczonego terminu 14 dni nie można już składać reklamacji ani wymieniać towaru.

8.2 Jeśli jest oczywiste, że produkty nie są zgodne z umową, Colorfone ma wybór, aby wymienić je na nowe, które zostaną dostarczone bez dodatkowych kosztów lub zwrócić cenę zakupu, jeśli została już zapłacona przez kupującego . Szkody spowodowane przez samego kupującego w wyniku „naprawy własnej” są ostatecznie wykluczone z jakiejkolwiek gwarancji lub reklamacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz towaru, możesz go zwrócić w ciągu 14 dni, pod warunkiem, że jest nieużywany, w nieotwartym opakowaniu i jest całkowicie wolny od śladów użytkowania. Dodatkowe koszty zwrotu na własny rachunek.

Artykuł 9 Wysyłka i ryzyko

9.1 Wybrany sposób wysyłki odbywa się na własne ryzyko, jeśli chodzi o wysyłkę pocztą na listy do Holandii i Europy. Przesyłka jest jednak ubezpieczona od utraty i uszkodzenia, a obsługą zajmie się Colorfone. W przypadku uszkodzenia lub utraty uszkodzony przedmiot zostanie ponownie zaoferowany bezpłatnie, nie dotyczy to przesyłek pocztowych skrzynek pocztowych. Dużo uwagi poświęcamy pakowaniu i wysyłce zamówienia, jednak zamówienie może ulec uszkodzeniu podczas transportu. W tym celu oferowana jest paczka pocztowa za bardzo niewielką dodatkową opłatą.

Artykuł 10 Korzystanie z tej strony internetowej

10.1 Ta strona internetowa lub jakakolwiek jej część nie może być powielana, kopiowana, powielana, sprzedawana ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywana komercyjnie bez pisemnej zgody Colorfone. Colorfone zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub anulowania zamówień, jeśli uzna, że ​​klient działa z naruszeniem prawa lub że relacja może szkodzić interesom Colorfone.

Artykuł 11 Siła wyższa

11.1 W przypadku działania siły wyższej Colorfone zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub zawieszenia realizacji zamówienia lub umowy według własnego uznania. To za pisemnym powiadomieniem, pocztą lub e-mailem, do Ciebie i bez konieczności wypłaty odszkodowania przez Colorfone.

11.2 Siła wyższa oznacza wszelkie wady, których nie można przypisać Colorfone, ponieważ nie wynikają one z jej winy ani z mocy prawa.

Artykuł 12 Prawo właściwe

12.1 Wszystkie oferty, promocje i umowy oraz opisane tutaj warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Spory między stronami będą w przypadku pozwu kierowane wyłącznie do sądu holenderskiego.