• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen via de webshop van www.colorfone.nl

Naam ondernemer: Colorfone
Vestigings- & bezoekadres: Melbournestraat 68-70, 3047BJ Rotterdam


Telefoonnummer: +31(10) 4298180
Fax: +31(10) 4297879
Email: [email protected]


KvK-nummer: 82372063
BTW-nummer: NL862439759B01

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn onder genoemde voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vindt u terug op de webshop www.colorfone.nl/webshop/ Wanneer u een bestelling plaatst of een aanbieding accepteert, aanvaardt u deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbieding en prijzen

2.1 Colorfone, hierna te noemen Colorfone, behoudt zich het recht voor om ten alle tijden prijzen te wijzigen.

2.2. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, offertes etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Colorfone garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer u als koper een bestelling plaatst en deze door Colorfone geaccepteerd wordt. Colorfone is gerechtigd een bestelling te weigeren wanneer naar haar mening het doorzetten van de overeenkomst schade aan Colorfone zal berokkenen of schade aan de relatie tussen beide partijen van de overeenkomst zal toebrengen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen op www.colorfone.nl zijn in de valuta Euro (€) en zijn exclusief 21% BTW. tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij het artikel of in de aanbieding. Betaling dient (in geval van vooruitbetaling) binnen 8 dagen na orderdatum te geschieden.

4.2 Indien u als koper de bestelling op rekening geleverd krijgt, geldt een betalingstermijn van maximaal 10 dagen na factuurdatum. Indien u deze termijn overschrijdt en de vordering door aanmaning of ter incasso wordt uitbesteedt, dan zullen bijkomende administratiekosten, vorderingskosten van het incassobureau en vertragingsrente van 1% per maand berekend worden. Vertragingsrente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden. Wanneer u in gebreke blijft en de betaling uitblijft, behoudt Colorfone zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden en u de toegang tot uw webshop account te ontzeggen.  

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Colorfone blijft geheel eigenaar van alle geleverde goederen totdat u alle betalingen, hetgeen u op basis van een overeenkomst verschuldigd bent, volledig heeft voldaan.

Artikel 6 Levering

6.1 De door Colorfone verstrekte levertijden zijn indicatief. De maximale levertijd echter is 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, is Colorfone verplicht de consument hier tijdig van op de hoogte te stellen en de mogelijkheid te bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden. Levering zal gebeuren op het door u opgegeven afleveradres onder uw eigen accountgegevens.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

7.1  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

7.2  Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 Reclamatie en aansprakelijkheid

8.1 Na ontvangst van uw bestelling heeft u de plicht het artikel te controleren of het aan de overeenkomst voldoet. Mocht dit niet zo zijn dan dient u Colorfone hiervan binnen 14 dagen na factuurdatum per e-mail of anderzijds schriftelijk op de hoogte te stellen. Na de gestelde periode van 14 dagen kunt u geen klachten meer indienen of de goederen omruilen.

8.2 Indien het duidelijk is dat de artikelen niet conform de overeenkomst voldoen dan heeft Colorfone de keus om deze te vervangen tegen nieuwe artikelen, welke zonder bijkomende kosten nageleverd zullen worden, dan wel de aanschafwaarde terug te betalen mits deze reeds is voldaan door de koper. Schade die door de koper zelf is toegebracht door "eigen reparatie" is definitief uitgesloten van enige garantie of reclamatie. Indien u de artikelen om welke reden niet wilt hebben, dan kunt u deze binnen 14 dagen retourneren mits deze ongebruikt en nog in ongeopende verpakking zitten en geheel vrij van gebruiksporen zijn. Bijkomende kosten voor het retour zenden zijn dan wel voor eigen rekening.

Artikel 9 Verzending en risico

9.1 De gekozen verzendwijze is voor eigen risico als het gaat om verzending per brievenbuspost voor Nederland en Europa. Pakketpost echter is verzekerd voor verlies en schade, de afhandeling zal geschieden door Colorfone. In geval van schade of verlies zal het beschadigde opnieuw en kosteloos aangeboden worden, dit geldt niet voor brievenbus poststukken. Er wordt veel zorg besteedt aan het verpakken en verzenden van uw bestelling, desondanks kan uw bestelling onderweg schade oplopen. Hiervoor wordt pakketpost aangeboden tegen een zeer geringe meerprijs.

Artikel 10 Gebruik van deze website

10.1 Deze website of een onderdeel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, of op enige andere wijze commercieel geëxploiteerd worden zonder schriftelijke toestemming van Colorfone. Colorfone behoudt zich het recht voor haar diensten te weigeren en /of orders te annuleren als zij van mening is dat de klant handelt in strijd met de wet of dat de relatie schadelijk kan zijn voor de belangen van Colorfone.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht behoudt Colorfone zich het recht voor om naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling ofwel overeenkomst te ontbinden of op te schorten. Dit met schriftelijke mededeling, via post of email, aan u en zonder dat Colorfonegehouden is tot enige schadevergoeding.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die Colorfone niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch van rechtswege.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op alle aanbiedingen, acties en overeenkomsten evenals de hier beschreven voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen, in geval van een rechtszaak, uitsluitend voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter.